Tính bo mt cao và dutch có kh nng tùy bin cho cancionero ngi dùng tt - H tr html5 và trình c book PDF chuyên dng.
scrabble Real power is shared, not imposed.Phiên bn Firefox stakes Ting Vit c phát trin riêng cho ngi dùng Vit gp các hn ch v ngôn ng có th s dng trình duyt d patch dàng hn, khai thác y các tính nng duyt web fully phc v cho công vic ca mình.Tính bo mt và tùy bin cao.Firefox Ting Vit mi nht hin ã không còn h tr cho Windows XP và Windows Vista nhng li tng thích vi các phiên bn windows mi hn, bên cnh ó là các sa li v URL có tên min quc t (IDN) nh dng.Download Firefox ting vit, trình duyt web nhanh, nh nht hin nay.Áng chú, Firefox nay ã ci tin thêm trình c file PDF mi, em li mt giao din và tri nghim c file PDF tt hn, tin li hn không kém vic m trên các trình c file PDF ca máy tính.Duyt web nhanh, tc cao.Link download b tài liu luyn vit.H tr html5 và ci tin trình c file PDF chuyên nghip.Ging nh nhng trình duyt web tt nht hin nay bên cnh Google Chrome, Cc Cc hay Opera, trình duyt Firefox Ting Vit là phng thc image kt ni gia ngi dùng và mng Internet nói chung thông qua mt công c duyt web chuyên nghip.Trình player x l này tn dng ti a tài nguyên phn cng, hn ché tình trng treo tab, tab automatic và nhng ngi s dung hê iêu hanh Windows 7, 8 va 10 taringa trên may tinh có card ô hoa Intel, Nvidia hoc AMD.Bên cnh ó, Firefox Ting Vit cng player tng thích tt cho Windows 10 Creator va mi phát hành, sa các li URL có tên min quc t (IDN) nh dng Unicode, h tr Push API, mt phn ca Progressive Web cancionero Applications, chuyn Content Security Policy.Ngoài ra, Firefox Ting Vit cng có nhiu tính nng dành riêng cho các nhà phát trin.Link download b tài liu tng hp fully lp 1 cc hay.Unlimited Power Written by Anthony Robbins.Firefox Ting Vit cng tích hp y các tính nng ca trình duyt FireFox a ngôn ng, tuy nhiên li có u im tuyt vi là h tr rt tt cho ngi dùng Vit. Firefox Ting Vit giúp bn duyt web vi tc cc nhanh mà không gp bt c vn gì v ngôn ng, tích hp trình x l ha riêng cho tng tab mang tên Project Quantum.
Firefox Ting Vit có kh nng lc snapshot u ra trong công c b nh, thay i tc phát nh ng, thêm b lc các URL tiêu cc cho giám sát mng, hin th kt qu t tt c ni dung trong trang web trong.
Nhng tính nng chính ca trình duyt web Firefox Ting Vit.